انجام خدمات لپینگ

در اتصالات لوله های نفت و گاز برای جلوگیری از نشت نیاز به صافی سطح بالا بین فلنج ها و اتصالات می باشد. از اینرو پرداختکاری این سطوح اهمیت ویژه ای به لحاظ ایمنی و اقتصادی دارد. لپینگ که جزء فرآیندهای براده برداری با ابزارهای تعریف نشده از نظر هندسی می باشد، به عنوان فرآیند ماشین کاری نهایی برای ایجاد کیفیت مورد نیاز استفاده می گردد برای یک فرآیند لپینگ چهار فعل و انفعال، شامل واکنش مواد ساینده و قطعه کار، واکنش براده ها و لپ، واکنش براده و قطعه کار، واکنش قطعه کار و لپ را می توان در نظر گرفت که از این ها، واکنش مواد ساینده و قطعه کار از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما در انتخاب شرایط ماشین کاری در لپینگ بایستی به پارامترهای مهم و موثری از قبیل مقدار مجاز ماشین کاری، دقت لپینگ، فشار مورد نیاز، سرعت لپینگ، نرخ براده برداری در لپینگ، اندازه دانه های ساینده، زمان ماشین کاری لپینگ، پرداخت لپینگ و تمیزکاری قطعات لپینگ شده توجه داشت و با بدست آوردن مقدار بهینه هر پارامتر در نهایت به هدف نهایی که همان پرداخت و تختی و دقت ابعادی بالاست دست یافت.