سیل های بلوز

آببند های آکاردئونی :  در برخی موارد استفاده از الاستمر به علت افزایش دمای سیال و با مشکل همراه میشود که در این گونه موارد استفاده از این نوع آببندها محدودیت موجود را رفع میکند.