سیل های تک فنر

برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی وفنرهای موج دار استفاده می شود.