کارتریج سیل

مکانیکال سیل های کارتریج بصورت پیش نصب طراحی می شوند وگلند و متعلقات دیگر روی یک سیلیو نصب میشوند و کل مجموعه باهم روی پمپ نصب میشود ودیگر نیازی به تنظیم قطعات ندارد ولی درمکانیکال سیل های نوع غیرکارتریج قطعات بصورت تک تکی روی پمپ نصب می شوند و در حین کارنیاز به تنظیم دارند.