Bellows


آببند های آکاردئونی :  در برخی موارد استفاده از مکانیکال سیل های الاستمر به علت افزایش دمای سیال و با مشکل همراه میشود که در این گونه موارد استفاده از این نوع آببندها محدودیت موجود را رفع میکند

 

 

Design by Za studio
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply