(multi spring seal) سيل ھای مولتی اسپرينگ

 

 برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی وفنرهای موج دار استفاده می شود

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply