single spring seal

 

 برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی وفنرهای موج دار استفاده می شود

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply